You are here

“Yereli Yönetmek” Seminer Programı 27 Mart’ta Başlıyor

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin çeşitli olguları farklı disiplinler altında tartıştığı ve dönemsel olarak farklı üst başlıklar altında içerikler oluşturduğu Açık Akademi seminer programlarının 2018 Bahar dönemi programı açıklandı. Belediye deneyimleriyle akademik bilginin buluştuğu seminer programında yine alanında yetkin isimler yer alıyor.

Açık Akademi seminer programlarının ilki ve ikincisi 2017 yılı içerisinde Bahar ve Güz programları olarak yapılmıştı. İlk program  İstanbul Nereye? başlığıyla  15 Mart – 6 Mayıs 2017 tarihleri arasında, ikincisi ise İstanbul Yeniden başlığıyla 17 Ekim – 23 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştı. Yereli Yönetmek başlığını taşıyan 2018 Bahar programı ise 27 Mart’ta başlayıp 3 Mayıs’taki kapanış forumuyla sona erecek.  Ücretsiz olan seminer programında kontenjan sınırlaması olduğu için internet üzerinden alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda katılımcılar belirlenecek.

Yereli Yönetmek / 27 Mart – 3 Mayıs 2018

Belediye meclislerini odağına alan bu seminer programı; yerelde çeşitli düzeylerde yetki ve sorumlulukla donatılmış kişi ya da kurumların daha etkin ve bütüncül bir yerel politika oluşturabilmesi için gerekli tartışma zeminini yaratmayı hedefliyor.

Programın temel amacı; yerel siyasette önemli bir kurum olan belediye meclislerinin yerel yönetimle ilişkilerinin tartışılması ve bu vesileyle; başkan, başkan yardımcıları, müdürlükler, belediye encümeni, meclis üyeleri ve meclis komisyonları gibi farklı birimlerin birbiriyle koordine içerisinde nasıl güçlü bir yerel politika oluşturabileceğinin düşünülmesidir. Bunu yaparken de yukarıda saydığımız atanmış ve seçilmiş aktörlerin görev ve sorumluluklarının tarif edildiği, sistemde yanlış işleyen ilişkilenme biçimlerinin altının çizildiği ve olası müdahalelerin önerildiği bir tartışma ortamının yaratılması hedefleniyor.

Tartışmaların, fiili olarak bu işin icrasında yer alan yerel yönetim tarafından yapılıyor olmasının da getireceği avantajlar bulunuyor. Yerel yönetimin mevcutta oluşturduğu politikaların hangi dinamiklerle oluşturulduğu ve politika oluşturma aşamasında belediye meclisleriyle nasıl ilişkilendiği gibi konuların somuttaki karşılıklarının da açık şekilde görülebileceği bu programda; yapılan tartışmaların havada kalmayacağı, yasal çerçevenin olanakları ölçüsünde alternatifler üretileceği ve olası gelecek senaryolarına hazır bir bilinç seviyesinin yakalanacağı düşünülüyor.

İçeriden anlatılarla güçlendirilen ve daha nesnel şekilde tarif edilen sorunların, farklı saha deneyimleriyle tartışıldığı ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bu programla; bir taraftan bu alanda siyaset yapmak isteyen insanların gelecekte neyle karşılaşacaklarına dair bir fikir verilmesi hedeflenirken, bir taraftan da halihazırda bu alan üzerine çalışan kişilere tartışma zemini sunması veya bu alanda bulunan kişilerin bu mecrayı daha etkin kullanmasının yolları aranmak isteniyor.

Program

27 Mart Salı Saat 19:00

Prof. Dr. Sema Erder / İstanbul’da Küresel ve Yerel Dinamikler ve Büyük Şehir Yönetim Modeli

Bu seminerin ilk bölümünde İstanbul’un, ulusal ve uluslararası bağlamda  değişen konumu büyük şehir, dünya kenti, metropoliten kent ve küresel kent gibi  kavramlar ışığında ele alınacaktır. İkinci bölümde, kent bilimcilerin ve insan coğrafyacılarının çalışmalarına dayanarak, İstanbul’u etkileyen “post kentleşme” ve “küreselleşme” dinamiklerinin nitelikleri  tanımlanmaya çalışılacaktır. Seminerin son bölümünde ise, İstanbul gibi hızlı bir değişim süreci yaşamakta olan bir büyük kentin “demokratik” ve “etkin” olarak yönetilmesinin mevcut  Büyük Şehir Yönetim modeliyle mümkün olup olamayacağı tartışılacaktır (Seminerde Kadıköy ilçesinin İstanbul kent bütünü içindeki konumu da değerlendirilecektir).

 

29 Mart Perşembe Saat 19:00

Prof. Dr. Nihal İncioğlu / Dünden Bugüne Belediye Meclislerinin Yapısı ve İşlevi

Bu seminerde Türkiye’de değişen merkez-yerel ilişkileri çerçevesinde Belediye Meclisleri’nin değişen işlevleri ve yapısı tartışılacaktır. Bu bağlamda, özellikle büyük kentlerde  son dönemde yükselen yerel demokrasi ile ilgili  tartışmalarda yerel düzeyde karar-alma organı olan belediye meclislerinin geri planda  kalmasının nedenleri üzerinde durulacaktır. Bu nedenler arasında en önemlisi belediyelerle ilgili yasal mevzuat olmakla birlikte, bu kurumun temsil gücünü sınırlayan seçim ve siyasal partiler kanunundaki düzenlemelere de yer verilecektir.  2015’de yapılan bir araştırmada, yasal-kurumsal düzenlemeler aynı olsa da yerel düzeyde farklı işleyişler  olduğu gözlenmiştir.  Türkiye’de yerel seçimlerin ulusal düzeyde örgütlü partilerin hakimiyetinde yapıldığı bilinmektedir. Son yıllarda yükselen kentsel muhalefet  taleplerine  duyarlı yerel meclislerin oluşması demokrasinin gelişmesi açısından önemlidir. Bu noktada, siyasal partilerin aday belirleme süreci, belediye meclislerinin temsil tabanını genişletmek  ve katılımı teşvik etmek açısından önem kazanmaktadır.

 

3 Nisan Salı Saat 19:00

Doç. Dr. Erbay Arıkboğa / Yerel Siyasetin Kurumsal Mimarisi

– Türkiye’nin yönetim teşkilatı 

– Merkezi yönetimin başkent ve taşra örgütü

– Yerel Yönetim sistemi (30 büyükşehir ve 51 ildeki sistem)

– Belediyenin meclisi, başkanı ve temel işlevleri

– Yerel düzeyde siyasetin kurumsal mimarisi. Siyasi partiler, temsil yapısı, karar alma süreci

– Başkan, parti, meclis ilişkileri

– Meclis komisyonları  

 

5 Nisan Perşembe Saat 19:00

Prof. Dr. Mahmut Güler / Stratejik Planlamaya Katılım

 

10 Nisan Salı Saat 19:00

Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar / Toplumsal Eşitsizliklere Duyarlı Bütçeleme ve Kamu Politikası

Kamu politikaları toplumsal eşitsizlikler acisindan kilit öneme sahiptir – mevcut eşitsizlikleri giderir ya da daha derinlestirici etkide bulunur. Oysa, eşitsizliklere duyarlı biçimde tasarlanacak ve uygulanacak politikaların bu açıdan dönüştürücü bir işlev üstlenebilmesi söz konusudur. Bu iki saatlik derste Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) uygulamalarının temelini oluşturan bu yaklaşımın yerel yönetim düzeyinde nasıl bir potansiyele sahip olduğu tartışılacaktır. Tartışma kapsamında eşitsizliklerle mücadele için bir strateji/bir araç olarak TCDB uygulamaları örneklenerek, yerel yönetimlerin politika ve hizmetlerinin toplumsal yaşam açısından daha eşitlikçi ve etkin biçimde tasarımı ve uygulamasına yönelik öneriler irdelenecektir.  

 

12 Nisan Perşembe Saat 19:00

Prof. Dr. Mahmut Güler / Yerel Yönetimlerin Gelir/Gider Dengesi ve Hizmet Kalitesi

 

17 Nisan Salı Saat 19:00

Yrd. Doç. Dr. Osman Savaşkan / 2000 sonrası Türkiye’sinde Yerel Yönetimler Reform Süreci

Bu seminer, 2000 sonrası Türkiye’sinde merkezi ve yerel yönetimler arasında değişen güç ilişkilerini hem OECD ve AB ülkeleriyle hem de Meksika, Kore, Çin gibi Küresel Güney ülkeleriyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alıyor ve reform süreçlerinin iyi yönetişim, ekonomik verimlilik ilkeleri ve sermaye gruplarının çıkarlarından ziyade iktidarların siyasi çıkarları tarafından şekillendiğini iddia ediyor.  Bu bağlamda, Türkiye’deki yerel yönetim reformları, reformların idari, siyasi mali boyutları ve boyutlar arasındaki ilişkiler, yerel yönetimler üzerinde merkezi hükumetin devam eden denetim mekanizmaları ve merkezi hükumetin yeni kurumlar ve yeni politikalar aracılığıyla yereli kontrol çabaları göz önünde bulundurularak tartışmaya açılıyor.

 

19 Nisan Perşembe Saat 19:00

Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu / Yerel Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımı

Demokratik siyasal sistemlerin gücü, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde, katılımın ve dolayısıyla karar alma süreçlerinin varlığı ve gelişmişliğine bağlıdır. Bu süreç, yalnızca yerel yönetimlerin değil, sivil inisiyatiflerin de sistemin içinde güçlü ve etkin bir rol alması ile şekillenebilir ve amacına ulaşabilir. Demokratik kurumların güvenilirliği ancak bu şekilde mümkün kılınabilir.

Bugün ülkemizde ilgili yasalar, sivil inisiyatifin yerel karar alma süreçlerine katılımı konusunda birtakım olanaklar tanımaktadır. Bununla birlikte, bu sürecin doğru ve sağlıklı kurgulanabilmesinde sorunlar olduğu da açıktır. Katılım yolları ve yöntemleri yasalarda olması gerektiği gibi tanımlanmamıştır.

Bu seminerde;

Yerel yönetimlerin katılıma yönelik örgütlenmelerinde sivil inisiyatiflerin rolü nasıl tanımlanabilir?

Etkin bir sivil inisiyatif katılımının temel unsurları nelerdir?

Güçlü ve etkin bir katılım modeli için kamu otoriteleri ve sivil inisiyatif işbirliği ne şekilde örgütlenmelidir?

Kamu otoritelerince sivil inisiyatiflerin görüşlerinin etkin olarak dikkate alınmasının nasıl sağlanabilir?

gibi sorulara yanıt aranacaktır.

 

24 Nisan Salı Saat 19:00

Doç. Dr. Selmin Kaşka / Belediye Meclislerinde Karar Alma Süreçleri

Siyaset,  kabaca,  bir toplumdaki (genellikle kıt olan)  kaynakların nasıl, hangi gruplara, ne ölçüde ve ne zaman dağıtılacağı gibi konularla ilgili kararların nasıl ve kimler tarafından alınacağına ve nasıl yürütüleceğine ilişkin bir dizi karmaşık faaliyeti içerir. Temsili demokrasilerde bu faaliyet, yani siyaset açısından, seçimle oluşan organlar merkezi öneme sahiptir. Yerel düzeyde de belediye meclisleri yerel siyasetin en önemli kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu eğitim çalışmasında, belediye meclislerinde karar alma süreçleri konusu,  belediye meclislerinin iktidar yapısı, seçilmiş karar alıcılar olan meclis üyelerinin nitelikleri, karar alma sürecinin formel ve enformel yönleri ve alınan kararlar olmak üzere dört temel boyut açısından ele alınacaktır. Yerel siyasetle ilgili temel kavramlar kısaca özetlenecek, ardından, bu dört boyut İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve ilçe belediyelerinde yapılmış olan monografik/örnekolay çalışmalarının bulgularına da dayanılarak tartışılacaktır.

 

26 Nisan Perşembe Saat 19:00

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Aksu Çam / Yerinden Yönetimin Örgütlenmesi: Avrupa’dan Örnekler

Devletin yerinden yönetim (desantralizasyon) ilkesi uyarınca nasıl örgütlendiği kentsel siyasetin konularını, sınırlarını ve işleyişini belirler. Bir ülkedeki yerel yönetim sistemi yerel kolektif nitelikteki kararların alınması ve kaynakların dağıtılması süreçlerini etkiler. Kentsel siyasetin işleyişini anlayabilmek için yerel toplumsal dinamikler kadar çerçeveyi oluşturan yerel yönetim sisteminin niteliklerinin de doğru analiz edilmesi gerekir. Yerel yönetim sistemi ele alınırken yerel yönetim birimlerinin nasıl kademelendiği, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımı, denetleme ve kontrol ilişkisi ve mekanizmaları, yerel yönetimlerin siyasi ve mali özerklik dereceleri, seçim ve siyasi parti yasalarına bağlı olarak işleyen adaylık ve seçim süreçleri bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Böylece kentsel siyasetin nasıl işlediği, hangi toplumsal kesimlerin erişimine açık olduğu, karar alma mekanizmalarının işleyişi ve şeffaflığı, yerel demokrasi olanakları ve sınırlılıkları üzerine değerlendirmeler yapmak mümkün olur.

Bu seminerde seçili Avrupa Birliği ülkelerinden örnekler üzerinden Türkiye’de kentsel siyaset ve yerel demokrasinin kurumsal yapısını belirleyen yerel yönetim sistemi tartışılacaktır. Son günlerde Türkiye’nin gündeminde olan büyükşehirler için özel yerel yönetim birimleri oluşturulması tartışmaları üzerinde, Avrupa ülkelerinden örnekler sunularak, durulacaktır.

3 Mayıs Perşembe Saat 19:00

Kapanış Forumu

 

Kimler Katılabilir?

Kadıköy Belediyesi Akademi’nin 19 Mayıs Mahallesi’ndeki binasında yapılacak olan seminer programına; yerel yönetimlerde, demokratik kitle örgütlerinde, kent konseylerinde, siyasi partilerde çalışanlar veya çalışmayı düşünenler, konuyla ilgili araştırmacılar/öğrenciler katılabiliyor. Seminerler sonrasında katılım belgesi almak için  başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Ancak, seminerlere katılımda kontenjan sınırı olduğundan başvurular içerisinden değerlendirme yapılacak ve sonucu başvuru sahibine ilerleyen günlerde iletilecek.  Başvuru formunu doldurmak için burayı tıklayınız.

Top