You are here

Katılımcı Uygulama Örnekleri: İtalya Reggio Emilia’da “Halkın Fikirlerine Dayalı Belediye Bütçesi”

Participedia uluslararası katılım portalında yer alan aşağıdaki katılımcı belediye bütçesi örneği, İtalya’daki Reggio Emilia Belediyesi tarafından 2008 yılında uygulanmış.

Reggio Emilia Belediyesi, toplumu ilgilendiren konulara yurttaşların ilgi düzeyinin düşük olması üzerine, 8. Bölge’de katılımcı bütçeleme sürecini deneme kararı aldı. Katılımcı bütçeleme, yurttaşlar arasında tartışma ve yapıcı diyalog yolları açmak üzerinden şekilleniyor ve tarafların mutabık olduğu önceliklerin belirlenmesi amacını güdüyor. Bu önceliklerin daha sonra ön bütçe aşamasında kent yönetimi tarafından sürece dahil edilmesi bekleniyor.

Proje, bölgedeki yurttaşların esaslı bir biçimde süreçlere dahil olmasını ve bu sayede belediye yönetimiyle yurttaşların bireysel olarak ilişkilenmesini hedefliyor.

Reggio Emilia Belediyesi, böyle bir projeyle, ademi merkeziyet sistemiyle bölgesel politikadaki aktif rolünü kaybetme tehlikesi altındaki mahalleleri yeniden süreçlere dahil etme teşebbüsünde bulunmuş oldu. Katılımcı bütçeleme de Reggio Belediyesi tarafından kullanılan en önemli katılımcı yöntemlerden biri.

Ademi Merkeziyet, Katılım ve Müzakereci Süreçler Bürosu (Belediyenin “Katılım ve Hesap Verebilirlik Bürosu”), yurttaşların düşüncelerini dile getirebildiği halk toplantılarını koordine etti ve kolaylaştırıcılığını üstlendi. Bu toplantıların duyurusu için poster ve el ilanları dağıtıldı.

Toplamda 256 kişi (188 erkek, 68 kadın olmak üzere) bu toplantılara katıldı. Katılanların birçoğu 36 ile 60 yaş arasında yurttaşlardı.

Toplantıların her birinde, katılımcılar kendi içlerinden ikişer kişiyi delege seçti. Bu delegeler belediyeden uzmanlarla ve belediyenin Ademi Merkeziyet, Katılım ve Müzakereci Süreçler Birimini temsil eden idari komiteyle birlikte belirli konuların daha detaylı ve teknik yönlerini tartıştı.

Katılımcı süreç, 3 aşamada gerçekleşti:

  1. a) önerilerin ve ihtiyaçların toplanması
  2. b) önerilerin değerlendirilmesi
  3. c) sonuçların sunulması

Toplamda 5 halk toplantısı yapıldı ve her biri farklı bir mahallede gerçekleşti (birinci aşama).  Seçilen mahallelerden her birinde bir toplantı yapılarak, yurttaşların ihtiyaçları tespit edilmeye ve önerileri toplanmaya çalışıldı.  Her katılımcıya en fazla 3 dakikalık konuşma süresi ve ikişer öneri ve ikişer ihtiyaç ifade etme hakkı verildi. Öneriler için önceden dört konu belirlendi:  kamu operasyonları, çevre, spor/kültür/gençlik politikaları ve sosyal politikalar. Talep ve öneriler daha sonra talep edilen müdahalenin büyüklüğüne göre tasnif edildi (küçük ölçekli bildirimler, mahalle çağındaki müdahaleler ve kent çapında müdahaleler).

İkinci aşamaya geçildiğinde, belediye yetkilileri yurttaşların önerilerini değerlendirmeye başladı. Daha sonra, Semt Konseyi ile Kent Konseyi hangi tekliflerin 2008 bütçesine dahil edilmeye “elverişli” olduğuna karar verdi. Projenin üçüncü ve son aşamasında, aynı yıl düzenlenen bir halk toplantısında sonuçların duyurusu gerçekleştirildi ve bu toplantıya yüze yakın kişi hatıldı.

Süreç boyunca yurttaşlar tarafından ifade edilen önerilerin sayısı 123 ve bu önerilerden 17 tanesi 2008 bütçesine dahil edildi. Öneriler genel olarak bölgenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yayalar için daha fazla ve güvenli kullanım alanlarının oluşturulması ve aydınlatmanın iyileştirilmesi konularında yoğunlaştı.

reggio-emilia-katilimci-butceleme-yerel-yonetim-katilim-1
Reggio Emilia’da pazaryeri

Katılımcıların geneli, süreçten memnun olduklarını, katılımcı bir süreç başlatılmasının olumlu olduğunu ve kendilerini sürecin bir parçası gibi hissettiklerini ifade etti.

Kaynak: Participedia

Top