You are here
Home > Genel

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan ve onlarca belediye ile yerel ve uluslararası kuruluşların katıldığı Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı:

ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022: Krizler Çağında Sürdürülebilir Bir Kentsel Dünya İçin Köprüler Kurmak

1. Yerel yönetimler demokrasi, barış, sosyal adalet, sağlık, refah ve sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir.

Günümüzde insanlık hayati zorluklarla karşı karşıyadır; İklim acil durumu kırılma noktalarına ulaştı, COVID-19 salgını sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi. Demokratik kurumlar ve ilkelerin zayıf düştüğü süreçlere tanık oluyoruz. Savaşlar ve askeri çatışmalar Rusya’nın son Ukrayna işgali ile yeni zirvelere ulaşmakta. Ne yazık ki, küresel çok taraflı yönetişim bu hayati zorlukların hiçbirine yeterince yanıt vermemekte. Küresel nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, her düzeyde yönetimler arasında işbirliğini içeren “çok katmanlı eylem”  vizyonunun bir umut ışığı olarak hizmet edebilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeye, yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıyız.

Zirveye birçok belediye başkanlar düzeyinde katıldı.

2. ICLEI, Türkiye belediyelerinin sürdürülebilirlik çabalarında önemli bir ortaktır.

2000’li yılların başında Türkiye, Yerel Gündem 21’i en iyi uygulayan ülkeler arasında başı çekmekteydi. Önde gelen küresel ağlardan biri olarak ICLEI, Türkiye belediyelerinin 2030 ve 2050’ye yönelik sürdürülebilirlik taahhütlerini desteklemek için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Mart 2024’e kadar, ICLEI’ye üye olan Türkiye belediyelerinin sayısında büyük bir artış kaydedilmesini umuyoruz. Ayrıca Türkiye belediyelerini ICLEI girişimlerine ve ağlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz. İklim alanında GreenClimateCities, doğa alanında CitiesWithNature, döngüsel ekonomi alanında ICLEI Circulars, gıda alanında CityFoodNetwork, sürdürülebilir hareketlilik alanında Ecomobility Alliance, çevre dostu satın alma alanında Procura+, iklim eylemlerinin finansmanı alanında Transformative Actions Programme, enerji alanında 100% Renewables, sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında SDGsInCitiesChallenge bunların başında yer almaktadır. ICLEI’yi, Türkiye´den dünya kamuoyuna sunulan benzersiz ve yenilikçi bir yaklaşım olan, Döngüsel Kültür kavramının küresel olarak daha da geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemeye davet ediyoruz.

3.Türkiye kentlerinin Avrupa ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ve girişimlerine katılması

Hiçbir şehir, belediye başkanı veya ülke, küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez. ICLEI’nin ağları ve ortaklıkları aracılığıyla, Türkiye belediyeleri, Avrupa ve küresel ölçekteki girişimlere daha kolay katılabilir.  Avrupa ölçeğinde öncelikli girişimler arasında Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Şehir Anlaşması, Avrupa Döngüsel Kentler Bildirgesi, Avrupa Yerel Yeşil Anlaşmaları yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ölçeğindeki öncelikli girişimler ise Paris İklim Anlaşması´nın 2050 itibari ile sıfır net karbon ve dirençli kentler hedeflerine yönelik olarak BM İklim Değişikliği Sekretaryası öncülüğünde yürütülen Race-To-Zero ve Race-To-Resilience kampanyaları, afetlere karşı dirençli kentleri öngören Making Cities Resilient  2030 kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel Gönüllü İzleme süreçleri yer almaktadır. 

Yeşil Şehir Finansmanı Oturumu

4.Türkiye’nin ötesine geçmek

Türkiye’nin kültürel, tarihi, sosyal ve jeopolitik bağlantıları çok çeşitli ortaklık potansiyelleri sunmaktadır. Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Batı Asya’daki diğer şehir ve bölgelerin küresel sürdürülebilirlik çabalarına aktif katılımını artırmak için Türkiye belediyelerini ICLEI ile işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Başkanlar Paneli’nde ” Biz siyasi ve hukuki riskleri almaya hazırız. Finans kuruluşları da bu riski almaya hazır mı? Herkes iyi niyetle bir şey söylemeye çalışıyor. Kararlı mıyız? Siz de geleceği finanse etmek için, yönettiğimiz kentlerin geleceğini kurtarmak için, dünyamızı kurtarmak için bu risklerde bizim yanımızda mısınız? Kararlı mısınız yoksa yapıyormuşuz gibi mi yapmaya devam edeceğiz?” şeklinde konuştu.

5.Türkiye kentlerinin 2022 boyunca ve sonrasında düzenlenecek uluslararası görüşmelere aktif katılımı

ICLEI sahip olduğu geniş ağ sayesinde, Türkiye belediyelerinin küresel hedeflere yönelik uluslararası görüşmelere daha aktif katılarak bilgilenmelerine ve deneyimlerini etkin bir şekilde paylaşmalarına aracı olabilir. BM Genel Sekreteri tarafından yürütülen Ortak Gündemimiz süreci ve Kentlerin Geleceği Görev Gücü çalışmaları, Fildişi Sahili, Çin ve Mısır’da düzenlenecek  İklim-Biyoçeşitlilik-Çölleşme Taraflar Konferansları, Polonya’daki 11. Dünya Kent Forumu bunların başında yer almaktadır. Ayrıca 2024 yılında Türkiye’de düzenlenecek Biyoçeşitlilik 16. Taraflar Konferansı’na özel olarak hazırlanacağız. Son olarak, bu belgede listelenen hedeflerin etkin biçimde uygulanması, yaygınlaştırılması ve takibi için Türkiye belediyelerini 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Malmö’de yapılacak ICLEI Dünya Kongresi’ne, aktif olarak katılmaya davet ediyoruz.

18 Mart 2022’de Kadıköy, İstanbul, Türkiye’de imzalanmış ve ilan edilmiştir.

Julia Bartmann, Henrich Böll Stiftung
Top